Tag Archives: efekt cieplarniany

Jak głośna jest turbina wiatrowa?

Nowe przepisy mówią wyraźnie, jeśli wiatrak mierzy 30 metrów, to może być ustawiony min 300 metrów od osiedli mieszkalnych. Chociaż, turbiny wiatrowe dają tzw. czystą energię odnawialną i powinny być życzliwie przyjmowane, dzieje się inaczej.  Zarzuca się im, że są zbyt głośne, a wysoki poziom hałasu jest nie do zniesienia.

Continue reading Jak głośna jest turbina wiatrowa?

Opłata za OZE

Od lipca nowa opłata na rachunkach ze energię elektryczną. Po rewolucjach w rachunku dot. opłat za abonament jak i podwyższenia opłaty przejściowej z pewnością nie unikniemy opłaty za OZE. Tak informuje  Urząd Regulacji Energetyki.

Continue reading Opłata za OZE

Pułap minimalny przekroczony udział OZE w Polsce

Według najnowszego sprawozdania Komisji Europejskiej, w wyniku weryfikacji zobowiązań nałożonych na państwa członkowskie Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/W13 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i W następstwie uchylająca dyrektywy 2001177/WF oraz 20031301W, średniookresowy cel udziału OZE w bilansie produkcji energii elektrycznej za 2010 r. osiągnął 12,7%.

Continue reading Pułap minimalny przekroczony udział OZE w Polsce

Ustawa o OZE podpisana przez prezydenta

Stało się od 1 lipca będą nowe zasady wsparcia dla OZE, kto skorzysta, kto może czuć się oszukany, a kogo pominięto?

Continue reading Ustawa o OZE podpisana przez prezydenta

TEST WIEDZY „Co warto wiedzieć o Odnawialnych Źródłach Energii?”

Czym jest OZE, dlaczego warto poświęcać tym zagadnieniom tyle uwagi?

1. Co oznacza skrót „OZE”?
Odnawialne źródła energii
Odnawialne zasoby elektryczne
Optymalne zapotrzebowanie energetyczne

Continue reading TEST WIEDZY „Co warto wiedzieć o Odnawialnych Źródłach Energii?”

Nowe oblicza energetyki słonecznej

Odnawialne źródła energii mają w przyszłości być głównym źródłem energii elektrycznej, a nie tak jak do tej pory stanowić alternatywę w jej pozyskiwaniu. Rynek pozyskiwania energii elektrycznej stale się rozrasta, toteż pojawiają się nowe technologie w tej dziedzinie.

Continue reading Nowe oblicza energetyki słonecznej

4 mity o energii odnawianej

W ostatnich latach kwestie  kosztów energii wiatrowej i słonecznej były przedmiotem wielu publikacji. Dzisiejsze technologie odnawialne są najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla coraz to większej liczby krajów i regionów, i zwykle są najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem w poszukiwaniu nowych mocy energetycznych jakie można podłączyć do sieci.

Continue reading 4 mity o energii odnawianej

Czy fotowoltaika ma szansę się rozwinąć?

Dlaczego warto skupić się w na odnawialne źródła energii? Źródła te mają pewne zalety, – zwłaszcza niewyczerpalny charakter tych środków i niewielki wpływ na środowisko w porównaniu do innych źródeł energii. Rozwój odnawialnych źródeł energii jest nieunikniony. Olej, ropa gaz, węgiel to surowce, które, zaczynają generować napięcia międzynarodowe, ale co więcej, wykorzystywane w nadmiarze są sprzeczne z zasadami ochrony naszego środowiska, biosfery i planety.

Odejście od źródeł konwencjonalnych

Działalność człowieka spowodowała ogromne zmiany w skali kontynentalnej i globalnej, w szczególności w zakresie wykorzystania paliw kopalnych. Zjawisko globalnego ocieplenia ukryte pod nazwą “efektu cieplarnianego”, spustoszy widoczne już efekty np.: topnienie pokryw lodowych na biegunach, El Nino, migracja lub wymieranie gatunków zwierząt i roślin, itd.  Co do energetyki jądrowej, której działanie nie wydaje się powodować  takich skutków, ponieważ nie wywołuje żadnych “gazów cieplarnianych”, także pojawiają się zarzuty odnośnie niebezpiecznych odpadów promieniotwórczych.  Energia jądrowa będzie ciekawym i korzystnym rozwiązaniem, jeśli rozwiążemy (co najmniej) problem odpadów produkcyjnych.

Energia słoneczna: fotowoltaika

Korzystanie z materiałów półprzewodnikowych takich jak krzem, możliwe jest, aby urządzenia, przekształcały światło słoneczne w energię elektryczną.  Poprzez ogniwo słoneczne przechodzi napięcie. Ogniwo jest konwerterem energii słonecznej, ono zamienia kierunek ładunków aby móc wytworzyć energię elektryczną. Ogniwo słoneczne umożliwia przechwytywanie energii słonecznej. Obecnie najlepsze ogniwa słoneczne mają na wydajność około 15%, co oznacza, że ​​85% energii, która dotrze do powierzchni ogniwa słonecznego nie jest konwertowana na energię elektryczną. Rzeczywiście, to sprawia, że ​​energia słoneczna nie jest w stu proc. wykorzystana.

Przez łączenie ogniw słonecznych powstaje panele słoneczny. Koszt produkcji energii elektrycznej przez fotowoltaiczną wartości konwersji rośnie ze względu na jego (panelu) niską wydajność w porównaniu do jego wciąż wysokiego kosztu (panele fotowoltaiczne są stosunkowo drogie, nawet jeśli są w części finansowane przez państwo.

Biomasa w Polsce

Ludzie wykorzystują energię biomasy od pozyskiwania energii. Do niedawna, biomasa trafiła do grona odnawialnych źródeł energii elektrycznej, wykorzystywana jest w większym stopniu niż energia wiatrowa i słoneczna w połączeniu. Biomasa otrzymywana jest poprzez spalanie biomasy (roślin i materiału zwierzęcego) i posiada potencjał, aby pomóc nam zaspokoić nasze rosnące potrzeby energetyczne. Unia Europejska szacuje, że biomasa posiada potencjał, by zaspokoić w jedne trzeciej światowe zapotrzebowanie na energię.

W przeciwieństwie do innych odnawialnych źródeł, biomasa nie produkuje zanieczyszczeń powietrza i emisji gazów cieplarnianych. Biomasa jest uważana za praktyczne rozwiązanie, dla całej energetyki, jednak czy faktycznie nie ma wad?

Jakie są plusy biomasy?

 1. Biomasa ma wiele postaci i jest ją łatwo dostosować do różnych ustawień i warunków otoczenia. Prawie 140 mld ton biomasy rocznie jest generowana przez rolnictwo i może dostarczyć energii odnawialnej do 1,6 miliarda ludzi w krajach rozwijających się, z których wielu nie ma dostępu do energii elektrycznej. Niestety, nie wszystkie rodzaje biomasa są akceptowalne, w sumie są cztery rodzaje, które nie stwarzają istotnego zagrożenia dla środowiska, są to:
 • rośliny energetyczne (trawy), które nie konkurują z roślinami spożywczymi na ziemi,
 • pozostałości roślin uprawnych (takich jak słoma pszenica lub słoma kukurydziana),
 • zbierane odpady drewna i innych leśnych krzewów oraz
 • czyste odpady komunalne i przemysłowe (zawieszki choinkowe, papier, odpady żywności).

Tak, jak w przypadku wszystkich zasobów, zrównoważone zarządzanie jest kluczem obfitości zasobów. Usuwanie biomasy nie uszkodzić wydajność tego zasobu, którego ciągle przybywa.

 1. Biomasowe źródła produkują mniej emisji dwutlenku węgla niż węgiel i gaz ziemny i dlatego są uważane za dobrobyt ziemski. CO2 oddawany do atmosfery,  jest szybko przejęty przez rośliny, jego nadmiar zaś szkodzi i sprzyja efektowi cieplarnianemu.
 2. Biomasa może przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów. Ponieważ populacja rośnie jak i poprawa poziomu życia na całym świecie, będziemy obserwować szybki wzrost tonażu odpadów. Gnijące odpady rolne uwalniają metan i inne gazy cieplarniane do atmosfery, przyczyniając się do globalnych zmian klimatu. Energia biomasy może pomóc jeśli będą one przekazywane do generowania energii, co przyczyni się także do przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej.

Jakie są minusy biomasy?

 1. Źle zarządzana biomasa pozostawi ślad. Zasób gruntów ornych jest ograniczony – stanowi tylko 4% naszej planety. Wyznaczenie gruntów ornych na produkcję biomasy oznacza, że będziemy mieć jeszcze mniejszy procent gruntów ornych przeznaczonych do produkcji żywności, co może prowadzić do wzrostu cen jedzenia. Biomasa jest również szkodliwy dla środowiska, zwłaszcza niektóre odmiany roślin przetwarzane na pelet, grunty, na których się pojawiła płowieją i stają się niepłodne.
 2. Elektrownie na biomasę wymaga w przybliżeniu taką samą ilość wody do chłodzenia reaktorów jak elektrownie węglowe. Woda jest również potrzebna do wzrostu biomasy jak i do życia człowieka. Pomimo, że glob ziemski w 70 proc. pokrywa woda, to tylko kilka procent wód to wody zdatne do spożycia.
 3. Biomasa może negatywnie wpływać na jakość powietrza. Emisja może różnić się w zależności od źródła biomasy i typu elektrowni, w jakiej jest używana. Biomasa jest znana z produkcji szkodliwych emisji, na przykład, tlenki azotu (NOx) wytwarzane z biomasy są niższe niż te wytwarzane z węgla, ale wyższa od gazu ziemnego. Mogą prowadzić do zwiększenia stężenia ozonu czy smogu, który powoduje choroby układu oddechowego. Tlenki siarki (SOx), sadzy, popiołu, tlenku węgla (CO) i dwutlenek węgla (CO2) także wytwarzają się jeśli biomasa wcześniej nawożona była chemikaliami, niestety nienawożona nie jest zdatna do spalania.http://www.youtube.com/watch?v=WkHRwdRz3nc

Sami sobie szkodzimy – efekt cieplarniany

Naukowcy z National Research Council wraz z kolegami z Uniwersytetu w Pizie wykazali, że stężenie CO2 jest w niektórych rejonach tak wysokie, że grozi naszemu zdrowiu. Badanie zostało właśnie opublikowane w międzynarodowym czasopiśmie “Geology”.

Czy bać się efektu cieplarnianego?

Efekt cieplarniany wynikający z widocznego stężenia dwutlenku węgla w atmosferze będzie wydłużeniem procesów, które rozpoczęły się około 11700 lat temu. Efekty klimatyczne i wzrost CO2, który jest już stosunkowo wysoki dzięki nadejściu rewolucji przemysłowej, to nie jedynie zagrożenia.  Jak widać badania opublikowane w czasopiśmie “Geology”

Analiza osadów zgromadzonych na dnie starożytnego jeziora, które kiedyś widoczne na płaskowyżu  Salmona w Abruzji, pozwoliło naukowcom zidentyfikować okres podobny do obecnego holocenu, oznaczone nazwą “Marine Isotope Stage 19c (MIS 19c) “. W tym okresie rozpoczęło się obliczać ile w ciągu 790000 lat  zaobserwowano konfiguracji orbity Ziemskiej, a tym samym ilość energii słonecznej, która ogrzewa naszą planetę. Szczegółowe badania z kilku poziomów pyłu wulkanicznego znalezionych w okolicy, przeprowadzonych w specjalistycznych ośrodkach we Francji  i Californii(Berkeley geochronologii Center), doprowadziła po raz pierwszy do odkrycia, że zmiany klimatyczne obecne są już od starożytności, a nawet wielu epok przed pojawieniem się człowieka.

Zakładając pełną analogię między dwoma interglacjalnymi fazami, MIS 19c i holocenu”, mówi Biagio obecny okres ocieplenia powinny być stosunkowo blisko jej końcem będzie początek nowej epoki – i będzie do kolejna epoka lodowcową.

Co to jest efekt cieplarniany?

Efekt cieplarniany jest to naturalne zjawisko, które polega na ogrzewaniu planety do efektu ekranowania przez niektóre gazy obecne w atmosferze, tak zwane gazy cieplarniane. Gazy te działają jak prawdziwa szklarnia, powstrzymując część promieniowania słonecznego, wprowadzona do atmosfery odbijają się od powierzchni Ziemi, aby powrócić w przestrzeni. I to jest efekt bardzo przydatny do ziemi, ponieważ pozwala zachować ciepło potrzebne do opracowania form życia. Bez tego, średnia temperatura planety będzie wynosi 19 ° C poniżej zera.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci, jednak efekt cieplarniany znacznie nasilił się w związku z działalnością człowieka, generując ogromne ilości dodatkowych gazów cieplarnianych, spowodowaliśmy gwałtowny wzrost średniej temperatury globu.
Wykorzystanie paliw kopalnych, takich jak węgiel, gazu i oleju w działalności przemysłowej i wycinanie lasów spowodowało prawdziwy wzrost emisji gazów cieplarnianych, takich jak metan, podtlenek azotu i dwutlenku węgla (CO 2 ). W szczególności ten ostatni jest wytwarzany we wszystkich zjawiskach spalania w działalności człowieka i jest głównym sprawcą tak zwanej nowej epoki jaką jest “globalne ocieplenie”. Wystarczy wspomnieć, że na początku XX wieku stężenie dwutlenku węgla w atmosferze, to 290 ppm (części na milion), obecnie przekracza 380 ppm. Szacuje się, że w ciągu następnych 35 lat średnia temperatura Ziemi wzrośnie o więcej niż dwa stopnie w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej. Zmiany, które mogą spowodować ogromne problemy. Do najgroźniejszych zalicza się rozszerzenie stref suchych tzw. pustynnienie, wzrost poziomu morza na skutek topnienia lodowców i zmian klimatycznych  na wielką skalę.

W przypadku braku skutecznych środków, z uwzględnieniem możliwych prognozy na najbliższe dziesięciolecia, wydaje się nieuniknione, że:

 • Sztormy i powodzie będą coraz częstsze wraz ze wzrostem intensywności na obszarach przybrzeżnych na świecie, powodując przemieszczenie milionów ludzi.
 • Globalne ocieplenie zmieni obszarów leśnych i terenów podmokłych, powodując obrażenia, czasem nieodwracalne zmiany dla całego ekosystemu.
 • Globalne ocieplenie spowoduje wzrost poziomu mórz, co zagrozi populacji, infiltracja wody morskiej w nadmorskich ze względu na wzrost poziomu morza zmniejszy jakość i dostępność świeżej wody i wody pitnej.
 • To jak warunki pogodowe zmieniły się, może prowadzić do nowych form choroby i przyspieszyć rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, takich jak malaria i żółta febra; z powodu niezrównoważonych praktyk rolnych czy szybszej adaptacji do zaistniałych warunków przez owady niż przez ludzi.
 • Wiele obszarów naszej planety stanie się niegościnne i bezproduktywne z powodu niezrównoważonych praktyk rolnych i stopniowego powiększania się pustyni.