Taryfy FIT nie dla fotowoltaiki – kolejna nowelizacja ustawy OZE

Już w maju Andrzej Kaźmierski, zdradził w trakcie debaty o fotowoltaice, że szykuje się nowelizacja ustawy o OZE. Przyszedł czas aby dowiedzieć się więcej, gdyż od 8 czerwca, kiedy do wspomniany, Andrzej Kaźmierski podał do wiadomości publicznej założenia nowelizacji ustawy o OZE.

To na Posiedzeniu Parlamentarnym Zespołu Górnictwa i Energii, obradowano o zmianach.

Nowelizacja ustawy OZE – założenia

Ustawa po raz kolejny ma doprecyzować niektóre definicje ustawy. Ale najważniejsze jest dodanie do jej treści zmian systemowych umożliwiających utworzenie na zasadach rynkowych lokalnych obszarów zrównoważonych energetycznie. Na tym nie koniec, zmienić ma się systemu aukcyjny, powstać ma podział na tzw. koszyki aukcyjne.

Nie będą obowiązywać już elementy w oświadczeniach jakie mieli składać wytwórcy taniej energii z OZE. Poza systemem aukcyjnym zmiany obejmą też odbiorców końcowych, nowela ma wprowadzać:

  • Feed-in-Tariff (FIT) oraz
  • Feed-in-Premium (FIP)

A to jedynie dla producentów energii ze źródeł odnawialnych w mikro i małych instalacjach.  Dostęp do FIT i FIP będzie ograniczony dla podmiotów, które wykorzystują stabilne i przewidywalne źródła energii. A z a takie uważa się hydroenergię, biogaz rolniczy, biogaz ze składowisk odpadów, biogaz z oczyszczalni ścieków, w instalacji o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW. Brak tu fotowoltaiki i energetyki wiatrowej.

Zmiana w definicji mikroinstalacji

Wspominałem na początku o zmianie definicji, i tak nową definicję otrzymać mogą mikro i małych instalacje OZE:

  • Mikroinstalacja będzie to instalacja OZE o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW i mocy cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW.
  • Mała instalacja będzie to instalacja OZE o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 500 kW oraz mocy cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW.

Nowelizacja ustawy OZE – Założenia FIT i FIP

W wprowadzeniu taryfy FIT, chodzi o to, że wytwórca energii, wykorzystujący stabilne i przewidywalne źródła energii, otrzyma zgodę na sprzedaż niewykorzystanej energii elektrycznej, i to po stałej cenie za kWh zakupu.

W ramach FIP,  producent energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i mniejszej niż 1 MW, który produkuje prąd jedynie z stabilnych źródeł. Uzyska uprawnienia do sprzedaży energii. Sprzedać energię będzie mógł wyłącznie innemu podmiotowi niż sprzedawcy energii zobowiązany. Co więcej, temu wytwórcy będzie przysługiwało prawo pokrycia ujemnego salda, analogicznie jak w systemie aukcyjnym.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s