Pułap minimalny przekroczony udział OZE w Polsce

Według najnowszego sprawozdania Komisji Europejskiej, w wyniku weryfikacji zobowiązań nałożonych na państwa członkowskie Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/W13 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i W następstwie uchylająca dyrektywy 2001177/WF oraz 20031301W, średniookresowy cel udziału OZE w bilansie produkcji energii elektrycznej za 2010 r. osiągnął 12,7%.

Przekroczono zatem o 2% zakładany pułap minimalny. Dane dotyczące ‘Polski są równie zadowalające. Jak wynika z raportu w Toku 2010 udział OZE wyniósł 9,5% (podczas gdy z Akizeniem średnioterminowym było osiągnięcie 8,8%). Raport opublikowany przez IM prowadzi do dwóch stwierdzeń. Po pierwsze – to jak dotychczas konsekwentnie dążyliśmy do dywersyfikacji produkcji energii elektrycznej, otwierając się na generację rozproszoną. Po drugie, sprawozdanie KE wskazywałoby na to, że scenariusz rozwoju OZE w Polsce będzie miał pomyślne zakończenie i osiągniemy cel końcowy zwiększenia udziału wytwarzanej energii zielonej do poziomu 15% w 2020 r.

Czy grozi nam blackout?

Zgodnie z prawem energetycznym przedsiębiorstwa energetyczne mają ustawowy. obowiązek przyłączenia podmiotu do sieci, o ile istnieją ekonomiczne i techniczne warunki przyłączenia. Pomimo braku definicji warunków technicznych, to wskazuje że należy przez to rozumieć techniczną przeszkodę o charakterze trwałym, której nie da się usunąć. Ustawa wskazuje, że przyłączane urządzenia muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne, pozwalając na zachowanie bezpieczeństwa funkcjonowania KSE.

Dyskusyjna jest zatem praktyka podejmowania odmownej decyzji przyłączenia nowej jednostki wytwórczej do sieci z przyczyny braku możliwości zbilansowania sieci, w sytuacji uprzedniego uznania przez przedsiębiorcę energetycznego spełnienia warunków ekonomicznych i technicznych planowanego przyłączenia. Należałoby się zastanowić, czy obecna praktyka nie zahamuje trwale dalszego rozwoju OZE w Polsce, a także czym tak naprawdę są podyktowane odmowy przyłączenia do sieci, skoro według analiz za kilka lat polskiej elektroenergetyce grozić będzie tzw. blachom. Co rocznie zapotrzebowanie na prąd wzrasta o ok. 3%.

Farmy odnawialne poza siecią

W dyskusji nad odmowami przyłączania farm wiatrowych do sieci elektroenergetycznej zarówno URE jak i PSE S.A. podnoszą, że odnawialne źródła energii stanowią generację o nieprzewidywalnym charakterze, które cechują się trudnym do przewidzenia poziomem produkcji mocy czynnej. Szersze perspektywy dla OZE ma stanowić wdrożenie sieci inteligentnych w Polsce (Smart Gird), które zaś charakteryzują, się dużo wyższą tolerancją dla jednostek o nieprzewidywalnym charakterze, aniżeli sieć tradycyjna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s