Przyłączenie instalacji OZE do sieci

Przyłączenie  instalacji OZE do sieci

W zakresie obowiązków OSD względem wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji ustawa o OZE nie zmieniła możliwości przyłączenia ich na podstawie zgłoszenia. Nowe prawo wprowadziło natomiast inne zasady przyłączania wszystkich typów instalacji OZE. Od 4 maja 2015 r. OSD oraz operator systemu przesyłowego (OSP) będą musieli podłączać instalacje OZE w pierwszej kolejności, wciąż jednak przy spełnieniu technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci. Treść nowego art. 7 P.e. nie jest jednoznaczna (choć stanowi to powielenie regulacji wynikającej z dyrektywy OZE z 2009 r.).

Nic się nie zmieniło

Wielu prawników i twórców rozwiązań o oze w tym i Maciej Szambelańczyk radca prawny, doradca w Kancelarii WKB Wydaje uważa, że ta zasada znajdzie zastosowanie jedynie w przypadku jednoczesnego przyłączania wielu instalacji elektrycznych różnego typu (instalacje OZE oraz innego typu instalacje wytwórcze). W takim przypadku właściwy OSD (albo OSP) ma obowiązek przyłączyć instalację OZE z pierwszeństwem przed innymi instalacjami. Przy czym wątpliwości mogą pojawić się co do tego, w jaki sposób rozumieć owo pojęcie „równoczesności” ubiegania się o przyłączenie do sieci. Choć może to być przedmiotem kontrowersji, to wydaje się, że tę równoczesność należy brać pod uwagę na etapie rozpatrywania wniosków o wydanie warunków przyłączenia. Jeżeli dany operator zawarł już z określonym podmiotem przyłączanym umowę o przyłączenie do sieci, to trudno zakładać, iż wniosek „zielonego wytwórcy będzie podważał powstałe już zobowiązania natury kontraktowej.

Jak wówczas pójdzie rozliczanie usług dystrybucji?

Najistotniejszą zmianą z punktu widzenia wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacjach, wprowadzoną ustawą o OZE, jest obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach po cenie równej określonej w ustawie (taryfy gwarantowane) albo w wysokości 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, ogłoszonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w zależności od mocy instalacji). Zgodnie z art. 41 ust. 14 ustawy o OZE, rozliczenie z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci w danym półroczu, między wytwórcą energii elektrycznej (wytwórcą nieprowadzącym działalności gospodarczej, wytwarzającym energię elektryczną w mikroinstalacji w celu jej zużycia na własne potrzeby, wytwórcą energii elektrycznej z biogazu rolniczego albo biogazu rolniczego w celu ich zużycia na własne potrzeby albo wytwórcą energii elektrycznej w mikroinstalacji, będącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ale pod warunkiem, że energia elektryczna została wytworzona w tej mikroinstalacji po raz pierwszy po dniu wejścia wżycie rozdziału  czwartego a sprzedawcą zobowiązanym odbywa się, na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 P.e. Rozliczenia tego dokonuje się na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych. Wymowa art. 41 ust 14 ustawy o OZE nie jest jednoznaczna i może budzić wątpliwości w praktyce. Ustawodawca nie przewidział w tym przepisie sytuacji, w której sprzedawcą energii nie będzie sprzedawca zobowiązany, lecz inny sprzedawca wybrany przez odbiorcę. Przepis ten oczywiście w żadnej mierze nie wyłącza stosowania art. 4j P.e., przyznającego odbiorcy prawo zmiany sprzedawcy. W konsekwencji można argumentować, iż wytwórca energii w mikroinstalacji objęty zasadami netmeteringu może dokonać zmiany sprzedawcy. Z drugiej jednak strony, mimo niejasnej redakcji przepisu, można bronić tezy, że celem art. 41 ust. 14 ustawy OZE jest uregulowanie sytuacji, w której ten sam podmiot jest sprzedawcą energii do odbiorcy, jak i kupującym energię wytworzoną w mikroinstalacji (sprzedawcą zobowiązanym). Przyjęcie odmiennego rozwiązania powodowałoby bowiem konieczność stworzenia niezwykle skomplikowanych i w gruncie rzeczy sztucznych konstrukcji, wymagających dokonywania rozliczeń pomiędzy sprzedawcą wybranym przez wytwórcę (sprzedającym energię wytwórcy) a sprzedawcą zobowiązanym (kupującym energię wytworzoną przez wytwórcę). Niemniej ustawa o OZE nie przewiduje takich mechanizmów wzajemnych rozliczeń. Warto również odnotować, iż w przypadku wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji, będących przedsiębiorcami, którzy rozpoczęli wytwarzanie przed 1 stycznia 2016 r., netmetering jest fakultatywny. Jednakże przejście na ten system rozliczeń wiąże się z utratą świadectw pochodzenia. Należy takie zwrócić uwagę na art. 41 ust. 19 ustawy o OZE, który przewiduje, że rozliczenie z tytułu świadczonych usług dystrybucyjnych między wytwórcą energii elektrycznej (wytwórcą nieprowadzącym działalności gospodarczej wytwarzającym energię elektryczną w mikroinstalacji w celu jej zużycia na własne potrzeby, a także wytwórcą energii elektrycznej z biogazu rolniczego albo biogazu rolniczego w celu ich zużycia na własne potrzeby) a przedsiębiorstwem energetycznym, zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej, odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, o której mowa w art. 5 ust. 1 i ust 2 pkt 2 P.e. W związku z tym rodzi się pytanie, czy we wskazanym przypadku dopuszczalne byłoby stosowanie umowy kompleksowej? Umowa kompleksowa, zgodnie z art. 5 ust. 3 Pe., zawiera wszakże postanowienia właściwe i umowie sprzedaży, i umowie o świadczenie usług dystrybucyjnych. Tym samym wydaje się, że ustawa o OZE dopuszcza, by rozliczenia z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci, a także rozliczenia z tytułu świadczonych usług dystrybucyjnych, były dokonywane w oparciu o jedną umowę — umowę kompleksową. Kwestia ta w praktyce może budzić kontrowersje. Doświadczenie dowo-dzi, iż szereg przedsiębiorstw energetycznych uznaje, że rozwiązania przyjęte w usta-wie o OZE de facto wymuszają rozdzielenie umów również w przypadku prosumentów. Ustawa o OZE wprowadza niewątpliwe znaczne zmiany w systemie wsparcia produkcji „zielonej” energii, a także w relacjach na linii wytwórca energii elektrycznej w mikroinstalacji a OSD. Kompleksowa ocena funkcjonowania nowego systemu będzie mogła być jednak dokonana dopiero wtedy, gdy zostanie on wdrożony w życie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s