Przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej

Oszczędzanie energii to proces długotrwały, jeśli chcemy obniżyć rachunki możemy chwytać np. korzystać z własnej instalacji prądotwórczej. Przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej wymaga od nas wiele cierpliwości. Ja się do tego zabrać od strony teoretycznej?

Przyłączenie instalacji do sieci

Przyłączenia instalacji można dokonać na podstawie zgłoszenia, jeśli właściciel jest przyłączony dodanej  sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowanej instalacji nie jest większa niż tak jaka była określona w wydanych warunkach przyłączenia. Pisemne zgłoszenie wnosi się do przedsiębiorstwa energetycznego właściwego dla danego terenu. Wcześniej należy zainstalować układy zabezpieczające i układ pomiarowo- rozliczeniowy. Takie przyłączenie może odbyć się też na podstawie umowy o przyłączenie do sieci. Wówczas właściciel instalacji musi złożyć odpowiedni wniosek do sieci dystrybucyjnej, ważne by podać wymagane  informacje, są to:

  • dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy,
  • określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci (np. elektrownia fotowoltaiczna, farma wiatrowa, elektrownia wodna, itp.) i jego lokalizacji,
  • przewidywalną moc przyłączeniową,
  • parametry techniczne przyłączanego źródła,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu.

Wypełnienie wniosku może sprawić kłopot, dlatego warto z ewentualnymi pytaniami udać się do odpowiedniego zakładu. Wniosek trzeba zaopatrzyć w załączniki,  plan zabudowy lub szkic określający usytuowanie (lokalizację) przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci, elektryczny i topograficzny schemat wewnętrzny obiektu uwzględniający schematy stacji transformatorowych oraz długości linii kablowych, charakterystykę mocy turbiny wiatrowej w funkcji wiatru w przypadku przyłączania farm wiatrowych. Po zapoznaniu się z załącznikami i wnioskiem, zakład ma 30 dni na opracowanie warunków przyłączenia dla obiektu wraz z nim odbiorca otrzyma umowę o przyłączenie do sieci.

Dopiero podpisana umowa jest podstawą do rozpoczęcia prac i całościowej realizacji przyłączenia instalacji do sieci. Najważniejsze jest by przede wszystkim po realizacji prac budowlano-montażowych wniesiona została opłata za wykonane prace. Sprawdzeniu poddaje się układa  pomiarowo- rozliczeniowy i można oddać przyłącze do użytkowania.

 Rozpoczęcie dostarczania energii elektrycznej do sieci operatora systemu dystrybucyjnego może nastąpić po zawarciu stosownych umów związanych ze świadczeniem usług tego typu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s