Zmiany w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym dot. OZE

Ma zmienić się ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obecnie trwają prace nad projektem. Według pomysłodawców projektu zagospodarowanie przestrzenne w Polsce wymaga szybkich, celowych i skutecznych działań, które będą nakierowane na ograniczanie problemów w kształtowaniu  przestrzeni. Ustawa ma być tylko początkiem do szerszych zmian. Zmiany dotyczą też instalacji OZE, dlatego prześledzimy je krok po korku.

Plan zagospodarowania przestrzennego wyłączną podstawą do lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii innych niż mikroinstalacje

Ustawa ma zawierać w swej treści zapis, który ma wymuszać lokalizację instalacji jedynie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium zaś powinny zostać określone obszary, na których obiekty te mogą być sytuowane. Brak uwzględniania oze w projektach jest przeszkodą do dalszych działań, obecnie wykładnia przepisów jest zbyt łagodna, brak zakazu bądź nie uwzględnienie oze w projekcie nie było przeszkodą do wydania decyzji o prowadzeniu inwestycji.

Odesłanie do definicji zawartej w ustawie o oze

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym ma zawierać odesłanie do ustawy o oze, w części dot. definicji. Obecnie nie ma jasnego odniesienia czym jest oze, dlatego ta luka ma zostać wyeliminowana.

Zmiana wartości granicznych mocy

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzała limit 100 kW, jednak taka moc nie jest normowana ustawą o oze. Ma zatem dojść do ujednolicenia mocy instalacji,  ustawa o oze w obecnym kształcie posługuje się jedynie  wartościami wykazującymi moc 40 kW – tj. mikroinstalacje. Kolejna moc instalacji normowanej większej niż 40 kW i nie większej niż 200kW, taka infrastruktura uznawana jest za małą instalację. Prosumenci zaś posługują się instalacją do 40 kW.

Infrastruktura techniczna

Jak już była mowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie zawiera  w swej definicji czym jest oze, podobnie jest też z zdefiniowaniem pojęcia infrastruktury technicznej. Nowelizacja ma to naprawić poprzez odwołanie się do innych aktów prawnych w tym zakresie. Słownik definicji pojęć takich jak urządzenie techniczne i urządzenie infrastruktury technicznej zawarty jest w ustawie prawo budowlane jak i w ustawie o gospodarce nieruchomościami i ustawie prawo energetyczne. Na potrzeby zagospodarowania przestrzennego odwołano się do wyjaśnienia tych pojęć do tych aktów, teraz w ustawie ma znaleźć się dokładny słowniczek ustawowy.

Większy udział społeczeństwa w procesie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Po uchwaleniu nowelizacji zwiększyć ma się udział społeczeństwa w procedurze uchwalania planów. Gminy będą miały obowiązek przeprowadzać konsultacje społeczne jak i obowiązek  publikowania niektórych dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy. Wszelkie konsultacje odbywać się będą na zasadzie dyskusji.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s